اگر کارت عابر بانک خود را در مکانی عمومی گم کردید بهترین کار جلوگیری از سرقت اطلاعات و موجودی حساب شما توسط سودجویان و افراد کلاه بردار است. برای این کار بهتر است هرچه سریع تر نسبت به سوزاندن کارت عابر بانک خود اقدام کرده و از احتمالات پیش رو جلوگیری کنید.


 

  دانلود همراه بانک ها