مدیریت چیست؟  یک پدیده جهانی و محبوب است و به طور گسترده ای استفاده می شود. تمام سازمان ها-کسب و کارها، سیاسی،فرهنگی اجتماعی و … درگیر و شامل مدیریت…






 

  دانلود همراه بانک ها