وام بانک پاسارگاد (ارزان قیمت امتیازی) به عنوان جدیدترین محصول بانک پاسارگاد برای رفع نیاز کسب وکارها و با هدف کمک به رشد و شکوفایی صنایع داخلی و افزایش دامنه خدمات بانکی  می باشد. بانک پاسارگاد در این طرح به کسب و کارها بر اساس میانگین حسابشان وام با سود بین 9 تا 18 درصد پرداخت خواهد کرد.

//

وام بانک پاسارگاد (ارزان قیمت امتیازی) به عنوان جدیدترین محصول بانک پاسارگاد برای رفع نیاز کسب وکارها و با هدف کمک به رشد و شکوفایی صنایع داخلی و افزایش دامنه خدمات بانکی  می باشد. بانک پاسارگاد در این طرح به کسب و کارها بر اساس میانگین حسابشان وام با سود بین ۹ تا ۱۸ درصد پرداخت خواهد کرد.

وام بانک پاسارگاد (ارزان قیمت امتیازی)

شرایط وام 

  • حداقل مبلغ تسهیلات اعطایی ۲۰۰ میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و ۵۰۰ میلیون ریال برای اشخاص حقوقی
  • تنوع در باز پرداخت به دو روش یکجا و اقساطی با رعایت دستور العمل های اعتباری
  • افزایش میزان تسهیلات با افزایش امتیاز کسب شده
  • هر یک میلیون ریال در هر روز یک امتیاز
  • عدم وجود دوره انتظار مشخص
  • ارائه تسهیلات بدون محدودیت

مزیت های وام بانک پاسارگاد

  تسهیالت بدون محدودیت
■  تنوع در نرخ تسهیالت
■  بدون نیاز به مسدودی سپرده
■  نحوه بازپرداخت بر اساس نیاز مشتری

سپرده مشمول دریافت تسهیلات

■ حسابهای قرض الحسنه جاری
■ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(حداکثر نرخ سود علی الحساب ۱۰ درصد)

 

نحوه بازپرداخت تسهیلات

بازپرداخـــت تســـهیالت اعطایـــی بـــه دو روش یکجـــا و  اقســـاطی امـــکان پذیـــر اســـت و مشـــتریان بـــا توجـــه بـــه صلاحدیـــد و شـــرایط خـــود میتواننـــد یکـــی از ایـــن دو روش را بـــرای پرداخـــت انتخـــاب کننـــد.

بیشتر بخوانید:

نحوه دریافت وام در طرح آرامین بانک قوامین

شرایط دریافت وام

۱) دارا بـودن یکـی از انـواع حسـابهای قـرض الحسـنه
جـاری یـا سـپرده سـرمایهگذاری کوتـاه مـدت عـادی
نــزد شــعبههای بانــک
۲) دارا بـودن امتیـاز الزم در حسـابهای قـرض الحسـنه
جـاری یـا سـپرده سـرمایهگذاری کوتـاه مـدت عـادی
۳) ارائه مدارک الزم مطابق با بخشنامه
۴) ارائه تضمین یا وثیقه مورد قبول بانک
۵) گواهی فعالیت صنفی و اعتبارسنجی از سوی بانک

 

مطالب مرتبط با این نوشته