بانک ملی ایران
 

بانک ملی ایران در پنج ماه نخست امسال ۶۲۳ هزار و ۷۵۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۷۱ هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

بخش صنعت و معدن بانک ملی ایران

بخش صنعت و معدن با دریافت ۱۰ هزار و ۹۵۴ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۸ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال، یکی از بزرگترین متقاضیان دریافت تسهیلات بانک بوده است.

بخش کشاورزی

در این مدت بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز در ۲۴ هزار و ۲۵۸ فقره، بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی دریافت کرده اند.

بانک ملی ایران

بخش مسکن

همچنین بخش مسکن ۱۵ هزار و ۹۷۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۳ هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال و بخش صادرات ۳۴۰ فقره تسهیلات به مبلغ یک هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال از منابع بانک ملی ایران را از آن خود کرده اند.

 

بخش خدمات

 در حوزه خدمات بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد ریال و در بخش بازرگانی نیز حدود ۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.

 

مطالب مرتبط با این نوشته