اختلاف عمده ای که بین چک و سفته به چشم میخورد در خصوص تضمین های قانونی است. بدین معنی که اگر سفته واخواست شود،متعهدله(ذینفع) فقط می تواند از طریق حقوقی اقدام به وصول وجه سفته نماید. درحالی که در مورد وصول وجه چک علاوه بر طریق حقوقی طرق کیفری و اجرایی نیز برای آن پیش بینی شده است که کاربرد چک را افزایش داده است.اختلاف دیگری که وجود دارد آن است که چک قانوناً به رویت است و نباید موجل و وعده دار باشد در صورتی که سفته می تواند وعده دار باشد. در این مطلب تفاوت چک با سفته بررسی می شود:

تفاوت چک با سفته

تفاوت چک با سفته

تفاوت چک با سفته

  • وصول وجه سفته و چک

وصول وجه سفته از طریق حقوقی است.

وصول وجه چک از طرق زیر می باشد:

الف)از طریق حقوقی (قانون تجارت):مطابق قانون تجارت چک از حقوق خصوصی بشمار می آید و می توان با دادخواست نسبت به ایفای حق اقدام نمود.مطالبه وجه چک از این طریق مهلت قانونی نداشته و در هر زمان قابل پیگیری می باشد.

ب) از طریق کیفری (قانون صدور چک): بر اساس شکوائیه کیفری وجه را از صادر کننده تقاضا نمی کند بلکه فقط بر اساس جنبه عمومی چک رای صادر می نماید.

ج) از طریق اجرایی (اجرایی ثبت):با توجه به لازم الاجرا بودن چک می توان به اجرای ثبت مراجعه نمود و اقدام لازم را انجام داد لازم به ذکر است که تنها می توان به یکی از طرق پیگیری حقوقی و یا مراجعه به اجرای ثبت نسبت به احقاق حق اقدام نمود.جنبه های کیفری چک دارای مهلت و زمان می باشد.ذینفع برای صدور برگشتی شش ماه از تاریخ سررسید و در صورت عدم پرداخت از تاریخ برگشتی شش ماه دیگر برای ارائه شکایت کیفری فرصت خواهد داشت.

  • مسئولیت کسانی که ظهر اسناد تجاری (سفته و چک ) را امضا می کنند تضامنی بوده و هر کدام مسئول پرداخت کل وجه آن سند می باشند.
  • مسئولیت حقوقی در چکهایی که توسط اشخاص حقوقی یا وکیل صادر می گردد،بر عهده هر دو طرف و مسئولیت کیفری بر عهده صادر کننده و امضا کننده می باشد.

 

مطالب مرتبط با این نوشته