وام تعمیرات مسکن
 
نام وام و موسسهنیاز به سپردهسودحداکثر زمان
بازپرداخت
نوع ضمانتسقف وام
وام تعمیرات مسکن بانک آیندهندارد 18 ٪36 ماهشخص10 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک ملیندارد18 ٪36 ماهشخص10 میلیون تومان
وام تعمیرات مسکن بانک شهرندارد18 ٪36-60 ماهسند ملک100 میلیون تومان

مطالب مرتبط با این نوشته