تسهیلات۱
 

مشارکت به معنای ایجاد یک توافق که چه به صورت نقدی و چه به غیر نقدی بین طرفین شکل می‌گیرد، است. در بعضی از موارد بانک و مشتری نیز میتوانند در برخی از بخش ها باید یکدیگر مشارکت داشته باشند که به صورت مشاع این توافق شکل می‌گیرد. در همین راستا بانک تجارت به منظور تشویق در زمینه نوسازی در بخش مسکن و ایجاد واحد های مسکونی انفرادی با مشتریان و متقاضیان احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، مشارکت مدنی صورت می‌دهد.

 در زمنیه اعطای تسهیلات بخش مسکن، بایستی متقاضی دارای شرایطی باشد که زیر تعدادی از آنها ذکر شده است:

۱- عاقل، بالغ و رشید باشد.

جهت مشاوره با کارشناسان ایران بانکر کلیک کنید

۲- قصد و رضای انجام مشارکت را داشته باشد.

۳- ممنوعیتی در تصرف اموال خود نداشته باشد.

۴- امکانات مالی جهت انجام تعهد و توانایی خرید سهم بانک را به صورت نقد یا اقساط پس از تکمیل ساختمان، طبق مفاد قرارداد داشته باشد.

بیشتر بخوانیم: نحوه استفاده از عقد مشارکت مدنی بانک ملی

 

تسهلات مسکن

برای انعقاد قرارداد بین متقاضی و بانک مدارک زیر لازم است:

۱- نقشه تائید شده ساختمان

۲- پروانه معتبر ساختمان صادره توسط شهرداریها

۳- در صورت لزوم گواهی عدم خلاف در مورد مشارکت در تکمیل ساختمان

۴- در مورد زمینهای فاقد سند مالکیت ثبتی علاوه بر در اختیار گرفتن اصل سند مالکیت دستی، اخذ سایر مجوزات از ارگانهای ذیربط

شرایطی که برای اعطای تسهیلات توسط بانک بایستی فراهم شود:

۱- انعقاد قرارداد مشارکت مدنی محضری و حبس سند طی مفاد آن قرارداد.

۲- عدم تکمیل واحدها در زمان انعقاد قرارداد.

۳- پرداخت سهم الشرکه بانک حداقل طی ۳ مرحله

۴- تامین سهم الشرکه مشتری به صورت غیر نقدی و ارزیابی آن توسط بانک

۵- پرداخت آخرین مرحله سهم الشرکه بانک با اخذ گواهی عدم خلاف

۶- سقف اعطای تسهیلات طبق تعرفه های بانک

۷- مدت قرارداد متناسب با مدت ساخت

۸-نرخ : نرخ سود مطابق نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت

۹- آزاد بودن سند مالکیت

۱۰- عدم پیشرت فیزیکی بیشتر از ۸۰ درصد در زمان انعقاد قرارداد

مطالب مرتبط با این نوشته