شهرت سازمانی
 

در بخش اول از «شهرت سازمانی چیست» به تعریف شهرت سازمانی و پس از آن به اجزای آن پرداخته شد. در این بخش، یعنی بخش دوم از «شهرت سازمانی چیست» به تمایز میان شهرت سازمانی و برخی مفاهیم مشابه و پس از آن به مشخصه‌های یک شهرت سازمانی موفق پرداخته خواهد شد.

 

جهت مشاوره با کارشناسان ایران بانکر کلیک کنید

تمایز بین شهرت سازمانی و دیگر مفاهیم مشابه

برخی پژوهشگران به شهرت سازمانی همچون مفهومی متمایز نگریسته‌اند. اما برخی دیگر شهرت را همواره همراه با مفاهیمی دیگر مانند تصویر ذهنی شرکت، ماهیت شرکت، پنداشت‌ها و حتی مارک تجاری در نظر گرفته‌اند. اما «بروملی» با استفاده از تعاریف زیر، ماهیت شرکت و تصویر ذهنی شرکت را از شهرت متمایز ساخته است:

۱- هویت شرکت:

به روشی گفته می‌شود که اعضای کلیدی سازمان‌، از طریق آن سازما‌ن‌شان را به تصویر درمی‌آورند.

۲- تصویر ذهنی شرکت:

به روشی گفته می‌شود که یک سازمان از طریق آن خود را به صورت بصر‌ی به جامعه می‌نمایاند.

۳- شهرت شرکت:

به روشی گفته می‌شود که گروه‌های ذی‌نفع خارجی یا دیگر اشخاص علاقه‌مند، از طریق آن سازمان را به تصویر در می‌آورند.

فامبران بنیان‌گذار مؤسسه‌ی شهرت، در وب‌سایت این مؤسسه گفته است که مردم اغلبْ کلمات شهرت، تصویر ذهنی و نام تجاری را اشتباهاً به جای یک‌دیگر در نظر می‌گیرند. ولی نکته‌ی اصلی این است که یک شرکت، تصاویر ذهنی مختلفی داشته و همچنین می‌تواند چند‌ین نام تجاری داشته باشد. در مقابل شهرت سازمانی، جذابیت‌های کلی یک شرکت را به تمامی مؤلفه‌هایش شامل کارکنان، مشتریان، سرمایه‌گذاران‌، گزارشگران و عموم مردم نشان می‌دهد. بنابراین شهرت شرکت تصاویر ذهنی‌ای که مردم از شرکت دارند را یکپارچه می‌کند و وجهه و وضعیت شرکت را در برابر رقبا نشان می‌دهد.

شهرت سازمانی

مشخصه‌های یک مدیریت شهرت سازمانی موفق

برخی پژوهش‌گران، مانند فامبران و فوس، پنج مشخصه‌ی مدیریت شهرت سازمانی موفق را برشمرده‌اند و برآن‌اند که این مشخصه‌ها نشان‌دهنده‌ی نقش ارتباطات در مدیریت شهرت موفق‌اند. این مشخصه‌ها به قرارِ زیرند:

۱- اصل تمایز:

شهرت سازمانی قوی زمانی حاصل می‌شود که شرکت‌ها یک موقعیت متما‌یز در ذهن تأمین‌کنندگان منابع داشته باشند.

۲- اصل تمرکز:

شهرتِ سازمانی قوی زمانی حاصل می‌شود که فعالیت‌ها و ارتباطات‌ شرکت‌ها یک موضوع هسته‌ای واحد و متمرکز باشد.

۳- اصل سازگاری:

شهرتِ سازمانی قوی زمانی حاصل می‌شود که شرکت‌ها، فعالیت‌ها و ارتباطات‌ شرکت‌ها سازگار با تمامی تأمین‌کنندگان منابع باشد.

۴- اصل هویت:

شهرت سازمانیِ قوی زمانی حاصل می‌شود که فعالیت شرکت‌ها در زمینه‌ای سازگار با اصول و ماهیت‌شان باشد.

۵- اصل شفافیت:

شهرت سازمانیِ قوی زمانی حاصل می‌گردد که شرکت‌ها در مسیر هدایت امورشان شفاف باشند.

ادامه در بخش بعد

بخش اول

بخش سوم

گردآوری: آرش شمسی

 

مطالب مرتبط با این نوشته