وام مسکن ۱
 

مسکن به عنوان یکی از ضروریات زندگی همیشه یکی از دغدغه های زوجین برای تشکیل خانواده به شمار می‌آید. در نتیجه دولت و بخش تهسیلات دهی بانک عامل بخش مسکن در اینباره نشستی برگزار کردند که حاصل آن اعطایدوباره تسهیلات مسکن به زوجین شد. در این جلسه همچنین محدودیت های زوجین برای دریافت تسهیلات برداشته شد.

شروط دریافت دوباره تسهیلات مسکن

۱- گذشت مدت زمان مشخص از اولین مرتبه استفاده از این تسهیلات

برای دریافت تسهیلات خرید مسکن با سپرده از محل حساب صندوق پس انداز مسکن، حساب پس انداز مسکن جوانان و همچنین تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه از محل صندوق پس انداز ساخت مسکن مجدد، باید ۵ سال از تاریخ اخذ تسهیلات مسکن قبلی گذشته باشد.

۲- تسویه بدهی خود با بانک یا انتقال تسهیلات مسکن به غیر

بیشتر بخوانیم: نحوه دریافت وام مسکن(حساب صندوق پس انداز یکم)

 

وام مسکن

در این مصوبه شرایط دریافت وام مجدد خرید مسکن در بافت فرسوده نیز مشخص شد. بدین ترتیب که در بافت های فرسوده شهری، شرط خانه اولی بودن متقاضی استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم ضروری نیست اما در صورتی که متقاضی، خانه اولی نباشد، نرخ سود این تسهیلات، ۸ درصد محاسبه خواهد شد.

جزییات عدم پرداخت وام یکم به خانه های خارح از بافت فرسوده

۱- برای تسهیلات یکم در خارج از بافت فرسوده، متقاضی حتماً  باید دارای شرایط خانه اولی باشد بدین صورت که تا به حال از تسهیلات مسکن استفاده نکرده باشد و فرم جیم زوجین سبز باشد. منظور از سبز بودن فرم جیم آن است که زوجین تا به حال از امکانات دولتی شامل زمین و مسکن استفاده نکرده باشند.

۲-  در صندوق پس انداز ساخت مسکن و صندوق پس انداز مسکن، امکان ارائه دو فقره تسهیلات مسکن به زوجین برای ساخت یا خرید یک واحد مسکونی، امکان پذیر نیست. زوجین برای این منظور باید به صورت توأم (توأم با تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم یا اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن)، تسهیلات مدنظر خود را دریافت کنند.

نکته مهم:  در وام مجدد مسکن، تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی بدون سپرده نیز پرداخت می‌شود بدین صورت که این تسهیلات (بدون سپرده)، تا زمان اجرای بخشنامۀ مربوط به همین نوع تسهیلات، در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط با این نوشته