ریسک اعتباری(Credit risk) چیست؟

ریسک اعتباری چیست؟

باتوسعه روزافزون تجارت و کسب و کار در دنیای کنونی نیاز به مراودات مالی گسترش یافته، که این کار موجب توسعه فعالیت های بانکی و نیز

ریسک اعتباری1

 

ایجاد بانک های جدید گردیده است.  از مشکلات عمده سیستم های مالی و بانکی مدیریت ریسک می باشد، که ریسک اعتباری از جمله مهمترین این ریسک ها می باشد؛ زیرا منابع پولی زیادی از این موسسات در قالب اعتبار به متقاضیان تسهیلات ارائه می گردد و بازگشت این منابع در تداوم حیات و توسعه فعالیت های بانکی ضرورتی انکارناپذیر دارد. ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺸﺘﺮي روﺑﻪرو اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ رﻳـﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺑﺎﻧﻜـﺪاري اﺳـﺖ، ﭼـﻪ ﺑﺎﻧﻜـﺪاري ﺳـﻨﺘﻲ ﻛـﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎي وام ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﺳﻼمی که ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي آن در ﻗﺎﻟـﺐ ﻋﻘﺪﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﻪاي و مشارکتی است. بنابراین بررسی اعتباری متقاضیان جهت بازپرداخت تسهیلات فرایندی مهم بوده و روشهای مختلفی برای اینکار ارائه شده مانند: مدل رگراسیون خطی، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﻮجستیک و داده کاوی که در این مقاله برای تشخیص ریسک اعتباری از آنها استفاده می نماییم. تهیه کننده مقاله:علیرضا سیاوش نیا کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(مدیریت مالی).


- - - - - - - - -
 •   نویسنده : فرشید محمدی        
 •   دیدگاه :        
 •   تاریخ : ۲۳-فروردین-۹۵        
 •   بازدید : : 8,973
  فرشید محمدی مشاور مالی و بانکدار،کارشناس ارشد مدیریت مالی.

  نظر شما چيست ؟

  قبل از ارسال دیدگاه به سوال زیر پاسخ دهید.

  مطالب تصادفی

  دانلود همراه بانک

  • با به کارگیری خدمات "همراه بانک" مشتریان بانک می‌توانند به صورت شبانه‌روزی و با استفاده از تنها یک گوشی تلفن همراه، به اطلاعات حساب بانکی خود دسترسی یافته، به کارت/حساب دیگری در بانک سینا پول انتقال داده و هزینه قبوض خدمات شهری مثل آب، برق و تلفن را پرداخت نمایند.


   ::..دانلود ..::